Kde kúpiť kolky na kataster - radíme prehľadne a zrozumiteľne

Kde kúpiť kolky na kataster

Kým v minulosti sa dali papierové kolky kúpiť na pošte alebo v novinovom stánku, dnes už to neplatí. Správne poplatky na katastri zaplatíte eKolkom (elektronickým kolkom), prípadne platobným predpisom. Existuje viacero spôsobov ako správne poplatky uhradiť a budete aj presne vedieť, aká je jeho výška.

  1. Ako zaplatiť kolok
  2. Kde kúpiť kolok
  3. Kedy zaplatiť kolok
  4. Na aké úkony je potrebný kolok
Kde kúpiť kolky na kataster

1

Ako zaplatiť kolok

Klasické papierové kolky, ktoré sa dali zakúpiť napríklad na pošte, sa od 1.1.2015 nepoužívajú. Správne poplatky sa dajú zaplatiť elektronickým kolkom, poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu alebo bankovým prevodom na účet, ktorý je na platobnom predpise.

Platobný predpis vystavuje príslušný úrad, resp. pracovník tohto úradu po podaní žiadosti o úkon. Tento dokument obsahuje aj kód, ktorý je možné zadať do samoobslužného automatu priamo na úrade a uhradiť poplatok kartou alebo v hotovosti. Na niektorých úradoch je možné len bezhotovostná platba.

2

Kde kúpiť kolok

Elektronický kolok (e-kolok) zakúpite v samoobslužnom platobnom zariadení, tzv. kiosku na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, teda aj okresných úradoch v ktorých sídle sa často nachádza aj katastrálny odbor. eKolok môžete získať aj prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie. Takto zakúpený kolok je platný 30 dní od zakúpenia.

Kolok môžete kúpiť aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. eKolok si zakúpite v požadovanej hodnote a použiť ho nemusíte iba na katastri, ale aj na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci (dopravný inšpektorát, živnostenský úrad, súd a pod.). Jeho platnosť je 2 roky od zakúpenia.

3

Kedy zaplatiť kolok

Po podaní žiadosti na katastrálnom úrade vám bude vystavený platobný predpis. Ten obsahuje všetky potrebné platobné údaje a je vystavený na konkrétnu službu a sumu. Spôsob platby si už zvolíte vy. Úkon bude začatý po zaplatení. Zaplatiť je možné aj hneď na mieste cez tzv. kiosk.

Kolok si môžete zakúpiť aj vopred. V prípade, že ho nepoužijete, je možné ho vrátiť na pobočke Slovenskej pošty v lehote 2 roky od zakúpenia.

4

Na aké úkony je potrebný kolok

Zoznam úkonov, ktoré sú spoplatnené, ako aj výška správneho poplatku sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR.

K bežným úkonom patrí napríklad vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, vydanie písomnej identifikácie parciel, výpis kópie katastrálnej mapy, overenie geometrického plánu, návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra a pod.