GDPR a ochrana súkromia — Kodino

GDPR a ochrana súkromia

Úvodné ustanovenie

 1. Tieto podmienky použitia (ďalej len “Podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Kintaro s. r. o., zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 252323, so sídlom Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČ 04701798, DIČ CZ04701798 (ďalej len “Poskytovateľ”, “Spracovateľ”) a osobou používajúcou internetové stránky (ďalej len “Používateľ”) na doméne Kodino.com.
 2. Webovou stránkou a Webom sa rozumie webové rozhranie umiestnené na doméne Kodino.com.
 3. Poskytovateľ môže meniť či doplňovať znenie podmienok použitia, pričom zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia na Webovej stránke.

Obsah zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb sa Poskytovateľ zaväzuje, že Používateľa zaradí do systému Kodino.com a bude mu najmä prostredníctvom e-mailových správ zasielať vybrané zľavové ponuky a umožní mu vkladať komentáre k príspevkom na Webovej stránke.
 2. Používateľ se zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi platné osobné údaje.

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Uzatvorenie zmluvy sa vykonáva zadaním emailovej adresy používateľa na Webovej stránke alebo odoslaním komentára na Webovej stránke. E-mailová adresa uvedená Používateľom je na účely Podmienok považovaná za správnu.
 2. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže začať s poskytovaním služby podľa zmluvy o poskytovaní služieb okamžite po jej uzavretí.
 3. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté Používateľom pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb (najmä náklady na pripojenie k internetu) si hradí používateľ sám.

Podmienky služby

 1. Službu nemusí Poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia problémy na strane Používateľa alebo na strane iných osôb. Službu nemusí Poskytovateľ poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadku dátovej siete, poruche spôsobenej tretími osobami alebo k zásahu vyššej moci.
 2. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu či prerušeniu služby.
 3. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a aktuálnosť obsahu Webovej stránky, finančnú situáciu odporúča vždy konzultovať s odborníkom.
 4. Kopírovanie a šírenie čo i len časti Webovej stránky je prísne zakázané.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez náhrady, bez upozornenia a bez udania dôvodu obmedziť Používateľovi prístup na Webovú stránku, najmä  v situáciách, kedy Používateľ koná v rozpore s týmito Podmienkami alebo svojím správaním poškodzuje Prevádzkovateľa alebo jeho dobré meno.
 6. Ak nie je uvedené inak, fotografie na Webe sú urobené z fotobanky Shutterstock.com alebo Dreamstime.com a sú chránené autorskými právami príslušných autorov.
 7. Na Webovej stránke sú publikované niektoré odkazy smerujúce na iné internetové stránky. Prevádzkovateľ nie je schopný ovplyvniť obsah odkazovaných stránok, zodpovednosť za ne preberá ich autor.
 8. Názory používateľov v diskusiách nemusia vždy vyjadrovať stanovisko Prevádzkovateľa. Zodpovednosť za tieto príspevky vždy preberá ich autor.

Využívanie služby a webovej stránky

 1. Používateľ či iná osoba využívajúca Webovú stránku berie na vedomie, že Webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä  s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.
 2. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k znemožneniu alebo obmedzeniu prevádzky servere, na ktorom je služba prevádzkovaná, prípadne vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocná tretej osobe. Používateľ nesmie najmä server, na ktorom je služba prevádzkovaná, zaťažovať automatickými požiadavkami.
 3. Používateľ či iná osoba využívajúca Webovú stránku berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nie je oprávnená na použitie textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom nachádzajúcich sa na Webovej stránke.

Cookies v rámci služieb Kintaro s. r. o.

 1. Pri používaní Webových stránok Poskytovateľa môžu byť využité súbory cookie. Niektoré z nich môžu byť využité tretími stranami, podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.
 2. Cookie sú malé textové súbory ukladané prostredníctvom prehliadača v zariadení Používateľa. Prevádzkovateľovi pomáhajú personalizovať Webovú stránku Používateľa a analyzovať správanie Používateľa.
 3. Cookies na Webovej stránke Prevádzkovateľa:
  a) Google AdSense s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania Používateľa, správne zacielenie a poskytovanie reklamy.
  b) Google Analytics s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania Používateľa.
  c) DoubleClick s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania Používateľa, správne zacielenie a poskytovanie reklamy.
  d) Kodino s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je personalizácia Webovej stránky.
 4. Používanie cookies v zariadení možno zvyčajne zakázať v nastavenia prehliadača, v predvolenom nastavení je zvyčajne prijímanie cookies povolené. Nápovedu pre nastavenie cookies v jednotlivých zariadeniach nájdete v nápovede daného prehliadača.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy tvoriace Webovú stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či užívať počítačové programy, ku ktorým je vykonávateľom majetkových práv alebo používateľom Poskytovateľ.
 2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1e) Občianskeho zákonníka.
 3. Zľavové kupóny, zľavové kódy alebo ich časti možno používať výhradne za účelom uplatnenia zľavy u jej poskytovateľa a nie za účelom ich ďalšieho šírenia, zdieľania či sprístupňovania ďalším osobám.

Ochrana osobných údajov a súhlas na zasielanie obchodných oznámení

 1. Ochrana osobných údajov Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, e-mailová adresa, IP adresa (ďalej len “Osobné údaje”).
 3. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, a to na účely plnenia záväzkov zo zmluvy o poskytovaní služieb (tj. zasielanie zľavových ponúk a umožnenie vkladať komentáre k príspevkom na Webovej stránke) a pre zasielanie iných obchodných oznámení.
 4. Osobne údaje Používateľa môžu byť odovzdávané tretím osobám a môžu byť odovzdávané do zahraničia. Spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 5. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatickým spôsobom, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na uvedené dôvody.
 6. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať pravdivo a správne a že je povinný bez meškania Poskytovateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch.
 7. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že se jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Používateľ zároveň prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Poskytovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Poskytovateľa.
 8. Ak by sa Používateľ domnieval, že Poskytovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkrommého a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, môže:
  a) požiadať Poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  b) požadovať po Poskytovateľovi alebo spracovateľovi odstránenie takto vzniknutého stavu. Najmä se môže jednať o likvidáciu, blokovanie, opravu alebo doplnenie osobných údajov. Ak bude takáto žiadosť uznaná za oprávnenú, Poskytovateľ alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie Poskytovateľ alebo spracovateľ žiadosti, má Používateľ právo obrátiť sa priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Používateľa obrátiť sa so svojím podnetom priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.
 9. Ak požiada Používateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Poskytovateľ má právo za poskytnutie takejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 10. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií a obchodných oznámení na e-mailovú adresu Používateľa Poskytovateľom alebo tretími osobami.
 11. Správca osobných údajov prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo inej fyzickej osoby, ktorí spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Používateľ je oprávnený od szmluvy o poskytovaní služieb písomne odstúpiť zaslaním žiadosti o zrušenie využívania služby na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v bode 1 týchto podmienok.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah súvisiaci s použitím Webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.
 2. Zmluva o poskytovaní služieb je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 3. Kontaktné údaje na poskytovateľa: Kintaro s. r. o., Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, adresa elektronickej pošty: info@kodino.com