Podmienky použitia — Kodino

Podmienky použitia

Spracovanie osobných údajov – všeobecné ustanovenia

V súlade s nariadením Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) bola stanovená správcom a spracovateľom osobných údajov spoločnosť Kintaro s. r. o. so sídlom Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČ 04701798, DIČ CZ04701798. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 252323.

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation; GDPR) vstúpilo do platnosti dňa 25. mája 2018. Na základe tohto nariadenia sa upravujú podmienky pre správu a spracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame výhradne identifikačné a kontaktné údaje registrovaných používateľov v rozsahu potrebnom pre zasielanie e-mailového spravodajcu a vkladanie komentárov používateľov na webové rozhranie umiestnené na doménach Kodino.com (ďalej len “Web”, “Webová stránka”), konkrétne sa jedná o tieto osobné údaje:

 • meno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Rozsah a doba uloženia osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely zasielania e-mailového spravodajcu a vkladania komentárov používateľov na Webe v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a e-mailová adresa pre potreby marketingovej komunikácie a pre potreby podávania informácií, zákonná lehota je 10 rokov na účely kontrol Úradu na ochranu osobných údajov a
 • IP adresa pre potrebu kontrol, zaistenie bezpečnosti a ochrany našich systémov a sledovanie zmien, zákonná lehota je 10 rokov na účely kontrol Úradu na ochranu osobných údajov.

Používateľ má právo kedykoľvek písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z nášho archívu pred uplynutím zákonných lehôt. Osobné údaje nie sú  zdieľané s aplikáciami tretích strán. Osobné údaje používateľov sú chránené a nie je s nimi obchodované.

Účel využitia osobných údajov

Osobné údaje využívame na účely marketingovej komunikácie a umožnenie vkladania komentárov používateľov na Web.

Naša databáza obsahuje výhradne údaje registrovaných používateľov a používateľov Webu, ktorí na Web vložili komentár.

Marketingová komunikácia sa uskutočňuje elektronicky zasielaním obchodných oznámení na poskytnuté e-mailové adresy. Používateľ dobrovoľným poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a zároveň udeľuje výslovný súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému po dobu 10 rokov dátumu  poskytnutia e-mailovej adresy.

Nakladanie s osobnými údajmi a prístup k nim

K osobným údajom majú prístup konatelia spoločnosti z dôvodu prípravy a správy obchodných oznámení.

Prístup k osobným údajom prebieha šifrovane pomocou SSL certifikátu, prihlásenie do systémov je zabezpečené dvojfázovo heslom a číselným generovaným kódom. Všetky údaje sú uchovávané výhradne v elektronickej podobe.

Spôsob ukladania osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov v elektronickej podobe v zaheslovanej databáze. Prístup k nej je plne zabezpečený. Osobné údaje nie sú nikdy podávané k užívaniu tretím stranám.

Osobné údaje sú spracovávané automaticky na základe ich poskytnutia používateľom. Výnimku tvorí manuálne spracovanie údajov pri aktualizácii osobných údajov, pri vykonávaní opráv či zmien v osobných údajoch a pri spracovaní písomného nesúhlasu so zasielaním osobných oznámení na základe žiadosti registrovaného používateľa.

Vyplnením registračných formulárov na Webe poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona 101/200 Sb., o ochrane osobných údajov.

Ako odhlásiť odber obchodných oznámení

Používateľom umožňujeme odhlásenie odberu obchodných oznámení prostredníctvom odkazu na konci každého e-mailu. Alternatívne je možné odber obchodných oznámení odhlásiť prostredníctvom formulára na príslušnej stránke.

E-mailovú adresu sa z databázy príjemcov obchodných oznámení zaväzujeme odstrániť v čo najkratšom možnom termíne, najdlhšie do uplynutia zákonnej lehoty 30 dní.

Nakladanie so súbormi cookies

Na Webe používame súbory cookies, ktoré slúžia k identifikácii vracajúcich sa návštevníkov. Súbory slúžia na sledovanie návštevnosti, analýzy správania používateľov, zlepšenie správania webu a k správnemu zacieleniu a poskytovaniu reklamy.

Pri používaní Webu môžu byť do zariadenia používateľa ukladané súbory cookies tretích strán, medzi ktoré môžu patriť:

 1. Google AdSense s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania používateľa, správne zacielenie a poskytovanie reklamy.
 2. Google Analytics s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania používateľa.
 3. DoubleClick s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je analýza správania používateľa, správne zacielenie a poskytovanie reklamy.
 4. Kodino s trvalou platnosťou, účelom tejto cookie je personalizácia webových stránok.

Používanie cookies v zariadení možno zvyčajne zakázať v nastaveniach prehliadača, pričom v predvolenom nastavení je prijímanie cookies zvyčajne povolené. Nápovedu pre nastavenie cookies nájdete v nápovede jednotlivých zariadení.

Práva dotknutých osôb

Subjekt osobných údajov má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní osobných údajov tak, aby bola naplnená najmä zásada transparentnosti spracovania.

Jedná sa predovšetkým o informácie o účele spracovania, totožnosti správcu, o jeho oprávnených záujmoch a o príjemcoch osobných údajov.

Ďalšie práva subjektov osobných údajov zahŕňajú:

 • právo na doplnenie a opravu osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane možnosti profilovania
 • právo namietať