GDPR a ochrana soukromí

Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky použití (dále jen “Podmínky”) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Kintaro s. r. o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 252323, se sídlem Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČ 04701798, DIČ CZ04701798 (dále jen “Poskytovatel”, “Zpracovatel”) a osobou užívající internetové stránky (dále jen “Uživatel”) na doméně Kodino.com a SlevoveKody.cz.
 2. Webovou stránkou a Webem se rozumí webové rozhraní umístěné na doméně Kodino.com.
 3. Poskytovatel může měnit či doplňovat změní podmínek použití, přičemž změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Webové stránce.

Obsah smlouvy o poskytování služeb

 1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje, že Uživatele zařadí do systému Kodino.com a bude mu zejména prostřednictvím e-mailových zpráv zasílat vybrané slevové nabídky a umožní mu vkládat komentáře k příspěvkům na Webové stránce.
 2. Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli platné osobní údaje.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Uzavření smlouvy se provádí zadáním emailové adresy uživatele na Webové stránce nebo odesláním komentáře na Webové stránce. E-mailová adresa uvedená Uživatelem je pro účely Podmínek považována za správnou.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (zejména náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

Podmínky služby

 1. Službu nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně Uživatele nebo na straně jiných osob. Službu nemusí Poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadku datové sítě, poruše způsobené třetími osobami nebo k zásahu vyšší moci.
 2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení či přerušení služby.
 3. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost obsahu Webové stránky, finanční situaci doporučuje vždy konzultovat s odborníkem.
 4. Kopírování a šíření byť jen části Webové stránky je přísně zakázáno.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez náhrady, bez upozornění a bez udání důvodů omezit Uživateli přístup na Webovou stránku, zejména pak v situacích, kdy Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami nebo svým chováním poškozuje Provozovatele nebo jeho dobré jméno.
 6. Pokud není uvedeno jinak, fotografie na Webu jsou pořízeny z fotobanky Shutterstock.com nebo Dreamstime.com a jsou chráněny autorskými právy příslušných autorů.
 7. Na Webové stránce jsou publikovány některé odkazy směřující na jiné internetové stránky. Provozovatel není schopen ovlivnit obsah odkazovaných stránek, odpovědnost za ně přebírá jejich autor.
 8. Názory uživatelů v diskusích nemusí vždy vyjadřovat stanovisko Provozovatele. Odpovědnost za tyto příspěvky vždy přebírá jejich autor.

Využívání služby a webové stránky

 1. Uživatel či jiná osoba využívající Webovou stránku bere na vědomí, že Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hadwarového a softwarového vybavení.
 2. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k znemožnění nebo omezení provozu serveru, na kterém je služba provozována, případně provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí zejména server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatickými požadavky.
 3. Uživatel či jiná osoba využívající Webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není oprávněna k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na Webové stránce.

Cookies v rámci služeb Kintaro s. r. o.

 1. Při používání Webových stránek Poskytovatele mohou být využity soubory cookie. Některé z nich mohou být využity třetími stranami, podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.
 2. Cookie jsou malé textové soubory ukládané prostřednictvím prohlížeče v zařízení Uživatele. Provozovateli pomáhají personalizovat Webovou stránku Uživateli a analyzovat chování Uživatelů.
 3. Cookies na Webové stránce Provozovatele:
  a) Google AdSense s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování Uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
  b) Google Analytics s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování Uživatele.
  c) DoubleClick s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování Uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
  d) Kodino s trvalou platností, účelem této cookie je personalizace Webové stránky.
 4. Používání cookies v zařízení lze obvykle zakázat v nastavení prohlížeče, ve výchozím nastavení je obvykle přijímání cookies povoleno. Nápovědu pro nastavení cookies v jednotlivých zařízeních najdete v nápovědě daného prohlížeče.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1e) Občanského zákoníku.
 3. Slevové kupóny, slevové kódy nebo jejich části lze používat výhradně za účelem uplatnění slevy u jejího poskytovatele a nikoliv za účelem jejich dalšího šíření, sdílení či zpřístupňování dalším osobám.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, IP adresa (dále jen “Osobní údaje”).
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb (tj. zasílání slevových nabídek a umožnění vkládat komentáře k příspěvkům na Webové stránce) a pro zasílání jiných obchodních sdělení.
 4. Osobní údaje Uživatele mohou být předávány třetím osobám a mohou být předávány do zahraničí. Zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobně automatickým způsobem, a to po dobu nezbytně nutnou pro uvedené důvody.
 6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně a že je povinen bez zbytečné prodlevy Poskytovateli oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel zároveň prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.
 8. Pokud by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může:
  a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat po Poskytovateli nebo zpracovateli odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o likvidaci, blokování, opravu nebo doplnění osobních údajů. Bude-li taková žádost shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo Uživatele obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu Uživatele Poskytovatelem nebo třetími osobami.
 11. Správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

 1. Uživatel je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb písemně odstoupit zasláním žádosti o zrušení využívání služby na adresu Provozovatele uvedenou v bodu 1 těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Smlouva o poskytování služeb je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 3. Kontaktní údaje na poskytovatele: Kintaro s. r. o., Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, adresa elektronické pošty: info@kodino.com